Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Mường É 2
Mường É 2
Địa chỉ: Bản Nà Há - xã Mường É -Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0919746331
Email:

Ban giám hiệu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2013 - 2014

 

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG TH MƯỜNG É 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    

                                                Số: 25/KH-ME2                                                                   Mường É, ngày 30 tháng 8 năm 2013                                          

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

NĂM HỌC: 2013 - 2014

              Căn cứ Thông tư số 26/TT - BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Kế hoạch số 581/KH – SG&ĐT ngày 01 /07/2013 của Sở GDĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2043 và các năm tiếp theo;

          Căn cứ Kế hoạch số 50 ngày 22 tháng 8 năm 2013 của PGD - ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014, Trường tiểu học Mường É 2 xây dựng kế hoạch BDTX  cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013 - 2014 như sau:

I.                  Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học hướng tới đạt chuẩn quy định.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng

1.     Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

          STT

 

Nội dung  bồi dưỡng

 

Thời lượng

 

Thời gian

1

Chỉ thị số 03 – CT /TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đảy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hò Chí Minh; các cuộc vận động “ hai không”; cuộc vận dộng “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo, “phong trào thi đua xây dựng trườnghọc thân thiện học sinh tích cực”

Công văn 5478/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014

4 tiết

9/9/2013 đến 13/9/2013

2

 

       Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học

-         Thông tư

50/2012/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

 

 

 

 

 

4

 

Từ ngày 14/9/ 2013 đến ngày 18/9/ 2013

3

Thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

TT - 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 03/4/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

3 tiết

Từ ngày 19/9/2013 đến 22 /9/2013

4

Thông tư số 26 và 32/2011/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học.

Thông tư 17/2012/BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm

 

3 tiết

Từ ngày 23/9/2013 đến 26/9/2013

5

Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Công văn số 10358/BGD-GDTH  hướng dẫn về việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GVTH trong quá trình đánh giá xếp loại.

 

3 tiết

Từ ngày 27/9/2013 đến 29/9/2013

6

 

      Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học

 

 

 

 

 

3 tiết

 

Từ ngày 30/9/ 2013 đến ngày 2/10/ 2013

7

 

      Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Chuẩn giáo viên tiểu học

 

 

 

 

 

3 tiết

 

Từ ngày 03/10/ 2013 đến ngày 06/10/ 2013

8

 

       Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, Công văn 630/BGDĐT quy định Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

3 tiết

 

 

Từ ngày 07/10/ 2013 đến ngày 9/10/ 2013

9

Các văn bản hướng dẫn về dạy học

cho học sinh có hoàn cảnh khó khắn, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tạt.

Các văn bản có liên quan cập nhật

trong năm 2013 - 2014

4tiết

Từ ngày 10/10/2013 đến ngày 13/10/2013

           2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

   STT

 

Nội dung  bồi dưỡng

 

Thời lượng

 

Thời gian

1

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng GD&ĐT về công tác quản lý, công tác chuyên môn trong năm học.

4 tiết

Từ ngày 21/10/2013 đến 22/10/2013

2

 

- Công văn 140/SGDDT – GDTH ngày 25/ 2 2010 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

- Công văn 154/ SGDDT ngày 27/2/2010 về hướng đẫn đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

 

4 tiết

 

Từ ngày 23/10/ 2013 đến ngày 25/10/ 2013

3

 

- Kỹ năng luyện chữ viết cho giáo viên tiểu học, Tiết kiệm năng lượng cho Gv tiểu học.

 

 

6 tiết

Từ ngày 26/10/ 2013 đến ngày 30/10/ 2013

4

 

-         Việc dạy

và học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học , công tác tự đánh giá. Sử dụng ttài liệu đại phương tỉnh Sơn La.

 

4 tiết

 

Từ ngày 01/11/ 2013 đến ngày 04/11/ 2013

5

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dỵa – học ( Cách soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng giáo án, bài giảng điện tử) sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy – học…

 

 

4 tiết

 

Từ ngày 5/11/ 2013 đến ngày 10/11/ 2013

6

Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Sinh hoạt chuyên môn nláy học sinh làm trung tâm

4 tiết

Từ ngày 11/11/2013 đến 15/11/2013

7

Phương pháp rèn luyện học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục học sinh hòa nhập.

4 tiết

Từ ngày 16/11/2013 đến 20/11/2013

            3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên. ( Thời gian từ ngày 01 tháng 12 CBQL, giáo viên tự bồi dưỡng theo nội dung tự chọn cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2014 )

                 ( Kèm bảng Phụ lục tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng do giáo viên tự chọn trong 45 tiểu mô đun. Mô đun nào cần trước thì bồi dưỡng trước, các năm không trùng lặp nhau)

            IV. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

 1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

  2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX.

Ban giám hiệu biên soạn đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của  Tổng phụ trách Đội, giáo viên phụ trách thư viện – thiết bị, giáo viên dạy lớp. Cơ sở đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch hoặc giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Bài kiểm tra khảo sát (kiểm tra tập trung): về tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Bài thu hoạch hoặc bài báo cáo chuyên đề: về vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

 a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

      V. Thời gian tiến hành các công việc:

       - Quán triệt Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX và các thông tư về chương trình của cấp học, các kế hoạch của Sở, của PhòngTrường đến toàn thể cán bộ giáo viên trước 29 tháng 9 năm 2013.

       - Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2013 - 2014 của giáo viên trước 6 tháng 9 năm 2013.

       - Hoàn thành việc lập kế hoạch của trường ngày 13 tháng 9 năm 2013.

       -  Báo cáo kế hoạch về Phòng ngày 20 tháng 5 năm 2014.

       - Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Phòng, đề nghị cấp giấy chứng nhận cuối tháng 5 năm 2014.

     VI. Thực hiện hồ sơ lưu trữ:

            1. Cá nhân:

  - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên; ( Viết bằng tay )

- Kế hoạch cá nhân;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Bài khảo sát đánh giá kết quả;

- Giấy chứng nhận kết quả BDTX

       2. Trường:

      - Kế hoạch BDTX của trường

      - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;

      - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

         VII. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về phòng GD&ĐT trước ngày 10/9/2013

- Ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. ( ngày 20/5/2014)

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Giao đồng chí Phó hiệu trưởng cùng kiểm tra giám sát việc tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, kiểm tra coa báo cáo bằng văn bản.

2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:

- Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

3. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục. (Nộp kế hoạch – TH- TBDTX  trước này 5/9/2013)

- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014, rất mong các đồng chí nghiêm túc thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường./. 

 

    Nơi nhận:                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- PGT ĐT GDĐT( báo cáo);

- CB-GV-NV;                                                                     

- Lưu NT.                                                                                                

 

 

                                                                                                          Nguyễn Văn Hùng

 

 

BẢNG TỔNG HỢP LỰA CHỌN MÔ ĐUN BỒI DƯỠNG

THEO NỘI DUNG 3 CỦA GIÁO VIÊN

 

 

TT

 

Họ và Tên GV

 

Môn ĐT

 

Tổ

CM

 

Mã mô đun lựa chọn

 

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

Thời gian hoàn thành

 

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

2

Phạm Đức Tuấn

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

3

Lò Văn Ngôi

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

4

Đặng Thị Túy

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

5

Đỗ Thị Duyên

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

6

Phạm Thị Nga

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

7

Quàng Thị Chính

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

8

Trần Thanh Hải

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

9

Lường Văn Thiết

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

10

Lường Văn Hảo

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

11

Lò Văn Inh

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

12

Vũ Xuân Bình

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

13

Nguyễn Văn Nam

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

14

Đoàn Văn Hạnh

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

15

Trần Văn Dũng

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

16

Giàng A Khứ

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

17

Lường Văn Quân

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

18

Lường Văn Nhoa

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

19

Hà Thị Thảo

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

20

Cà Văn Tiên

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

21

Quàng Văn Tim

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

22

Hà Thị Hoa

 

 

 

 

 

30/4/2014

 

NGƯỜI TỔNG HỢP                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

  • THI NGHI THÚC DỘI 2011