Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Mường É 2
Mường É 2
Địa chỉ: Bản Nà Há - xã Mường É -Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0919746331
Email:

Chi bộ đảng

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KHẮC PHỤC NQTWW 4

  ĐẢNG UỶ XÃ MƯỜNG É                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TH MƯỜNG É 2                   

Mường É, ngày  15 tháng  11 năm 2013

 

BÁO CÁO KẾT THỰC HIỆN

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm  hạn chế sâu kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI

 

 

 
 

 

 


                   Kính gửi: Đảng ủy xã Mường É

Thực hiện Công văn số: 01 – CV/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2013, của Đảng ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết  điểm hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết TW4 khóa XI, cá nhân  -  Nguyễn Văn Hùng.

          Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện khắc phục, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, như sau.

I. Những khuyết điểm cần hạn chế cần khắc phục theo kế hoạch

1- …………………………………………………………………………………

2-…………………………………………………………………………………

3-…………………………………………………………………………………

4-………………………………………………….…………………………….

II. Những khuyết điểm, hạn chế đã khắc phục xong:

1- …………………………………………………………………………………

2-…………………………………………………………………………………

3-…………………………………………………………………………………

4-……………………………………………………..………………………….

III. Những nội dung ( việc ) đang khắc phục:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Những việc chưa khắc phục, nêu những nguyên nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện châm.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI.

 

Nơi nhận:

  • TT Đảng ủy
  • Lưu chi bộ

 

Người viết báo cáo

 

Nguyễn văn A

 

 

 

 

  • THI NGHI THÚC DỘI 2011